Regulamin Konkursu foto Szwendam się

Regulamin konkursu foto Szwendam się

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem szwendaczowego konkursu (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagród jest sklep szwendamsie.pl - Szwendam się sp. z o.o. ul. Wilsona 30/32 lok. F1C Częstochowa 42-200 KRS: 0000825035 (zwany dalej Organizatorem). Konkurs przeprowadzony zostanie na Instagramie na oficjalnym profilu marki Szwendam się ( https://www.instagram.com/szwendamsie/ ), administrowanego przez Organizatora od dnia 18.06.2020 r. do dnia 30.12.2021 r.

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs trwa od dnia 18.06.2020 r. do dnia 30.12.2021 r. a temat zadania konkursowego publikowany jest w każdą sobotę. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

2. Opublikować na Instagramie zdjęcie konkursowe

3. Oznaczyć nasz profil @szwendamsie w poście na Instagramie.
Np. za pomocą opcji "Oznacz znajomych" podczas dodawania postu na Instagramie lub w opisie zdjęcia.

4. Każda osobo może zamieścić do 5 zdjęć.

5. Spośród wszystkich osób spełniających wszystkie powyższe punkty, Organizator wybierze 3-5 (trzy do pięciu) najciekawszych interpretacji zadania konkursowego.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Organizator przewidział 2 (dwie) nagrody. Nagroda pierwsza to wybrany przez organizatora produkt o wartości nieprzekraczającej 100zł. Nagroda druga to rabat zakupowy pomniejszający koszt zakupu w sklepie szwendamsie.pl od 10 do 30 procent. Organizator może przyznać więcej niż dwie nagrody.

2. Organizator powiadomi zwycięzców wysyłając im prywatną wiadomość poprzez Instagram. W wiadomości poprosi o podanie danych potrzebnych do wysyłki nagród. Informacja o zwycięzcach zostanie również opublikowana w relacji na oficjalnym profilu organizatora Szwendam się.

3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera inpost lub paczkomatu, a w przypadku kodu rabatowego, nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości prywatnej na instagramie. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 7 dni do publikacji wyników.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych (np. adresu) innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, oraz za wszelkie zmiany tych danych.

5. W przypadku małej ilości zgłoszeń tj. mniejszej niż 10, w przypadku zgłoszenia prac które nie pozwalają na jednoznaczne wybranie zwycięzcy, zgłoszenia nie będące interpretacją tematu konkursowego - organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania nagrody rzeczowej.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamację dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Szwendam się ul. Wilsona 30 lok F1C, w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia i opublikowania zwycięzcy.

2. Reklamacja przesłana po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizatora konkursu.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację nazwy profilu zwycięzców.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na sklepie szwendamsie.pl na podstronie https://www.szwendamsie.pl/strona/regulaminkonkursufoto

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl